1. Obligació de publicació anual de les declaracions de renda i patrimoni dels càrrecs electes a nivell autonòmic i estatal i dels alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 50.000 habitants. 

2. Incompatibilitat de càrrecs remunerats en una mateixa persona i transparència dels sous dels càrrecs públics.

3. Prohibició del pagament de sobresous a qualsevol càrrec públic.

4. Signatura per part de tots els càrrecs públics d’un Codi d’Exemplaritat, Ètica i Bon Govern  que arreplegue el compromís dels mateixos a mantenir una conducta exemplar en el seu comportament, activitats i despeses per raó del seu càrrec. Renúncia a qualsevol obsequi o donació, excepte els de valor estrictament simbòlic o protocol·lari.

5. Impulsar canvis legals per a eliminar l’aforament dels parlamentaris  condemnats per delictes de corrupció. Suspensió provisional de les seues responsabilitats als imputats i imputades per corrupció.

6. Tramitar una iniciativa legislativa per a dotar de recursos i mecanismes necessaris a l’Administració Judicial autonòmica perquè ajuden a la ràpida recerca i resolució del procediment judicial, especialment aquells que perseguisquen delictes de corrupció, davant l’alarma social que generen.

7. Llei de Transparència. Elaboració d’una Llei Valenciana de Transparència que incorporarà així mateix la creació d’una Comissió autonòmica d’ètica i transparència amb representació plural de partits polítics, institucions i societat civil,encarregada de vetlar per la mateixa i d’emetre informes a petició de part sobre els casos concrets que se sotmeten a la seua consideració. La llei inclourà així mateix la creació d’un Comissionat parlamentari Anticorrupció/Antifrau d’extracció parlamentària per majoria qualificada, al capdavant d’una Oficina de la Transparència Pública. 

8. Nou Reglament de Les Corts. Elaboració d’un nou reglament de Les Corts per a reforçar les funcions legislativa i evitar l’abús del Decrete-llei, de control de l’executiu i de relació i participació de la societat. La seua aprovació i modificació requerirà d’una majoria qualificada. 

9. Reforma del Reglament de Les Corts per a millorar els mecanismes de les sessions de control.  Especialment la supressió de la pregunta al President o Presidenta que formula el Síndic del grup en el Govern. 

10. Ampliació i adaptació del calendari parlamentari  de sessions per a equiparar-ho al de la resta de treballadors.

11. Reforma de la Comissió de Peticions.  No hauria de limitar-se a justificar recepció de demandes individuals o col·lectives sinó rebre personalment als peticionaris en sessions periòdiques, discutir públicament les seues propostes i resoldre sobre les mateixes amb transparència.

12. Comissions de Recerca. Un terç de diputats i diputades signatàries podrà proposar la creació de Comissions d’estudi o de recerca.

13. Creació d’una Comissió d’Estratègies de Futur  on s’estudien les polítiques estructurals de la Comunitat a mitjà i llarg termini i s’elaboren informes anuals sobre assumptes de fons com l’Educació, la Sanitat, els Serveis Públics, les pensions, l’envelliment poblacional, etc.

14. Publicitat dels documents i contractes públics. Tots els documents i contractes realitzats per l’administració seran públics per als parlamentaris i parlamentàries i per als òrgans encarregats del seu control i fiscalització. Les clàusules de confidencialitat que incorporen, si escau, mai podran ser al·legades com a motiu per a impedir el seu coneixement per ells. 

15. Reforç del paper parlamentari dels diputats i diputades  i de la minoria parlamentària en la fiscalització de tota l’activitat pública i, en particular, de l’acció del Govern Valencià. Recuperació de major protagonisme per al diputat i diputada individualment considerat.

16. Oficina de Control del Pressupost. Es crearà una Oficina de Control de la Gestió Pressupostària depenent de Les Corts i presidida per un membre de l’oposició. Així mateix l’oficina tindrà encomanat el seguiment i avaluació de les polítiques públiques governamentals, amb criteris d’avaluació orientats a l’impacte social i estructural. El nomenament de la persona que dirigisca aquesta oficina serà a proposta de Les Corts, per majoria de 3/4 i mandats de 7 anys. 

17. Participació parlamentària. Es facilitarà la compareixença de representants dels sectors afectats en les comissions en ocasió dels processos legislatius, i sobre totes les iniciatives legislatives, propostes de normes reglamentàries o plans de major impacte en les polítiques públiques del Govern de la Generalitat en la qual pogueren participar tant els ciutadans que ho desitjaren individualment com totes les organitzacions socials interessades.

18. Creació de l’escó ciutadà.  Amb vista a facilitar la compareixença de representants de la societat civil en les Corts Valencianes es crearà un escó ciutadà on s’acordaran la presència de ciutadans particulars i de representants d’aquells sectors afectats pels diferents processos legislatius, propostes de normes reglamentàries, plans i altres decisions de gran impacte en les polítiques públiques, perquè aquests puguen ser escoltats en les respectives comissions i/o en els plenaris, d’acord amb l’abast, naturalesa i importància de l’assumpte. 

19. Aprovació per les Corts de determinades modificacions pressupostàries. El Govern haurà de sotmetre obligatòriament a aprovació plenària aquelles modificacions del pressupost a partir d’un determinat límit econòmic.

20. Iniciativa Legislativa Popular.Reduir a 30.000 en el cas de la Comunitat Valenciana les signatures requerides i les matèries excloses per a presentar davant el parlament una proposició de llei. Simplificació dels tràmits formals per a la seua tramitació i la preceptiva participació directa en els debats parlamentaris dels proponents.

21. Acció Parlamentària Ciutadana. Igual que en el cas de la iniciativa legislativa popular, un nombre de signants similar al de proponents d’aquelles hauria de poder plantejar una iniciativa popular parlamentària per a la creació de comissions d’estudi o de recerca, entre altres matèries. Les comissions de recerca es constituiran sempre que no s’oposen els representants d’una majoria qualificada de Les Corts.

22. Consulta Pública Digital. La tramitació parlamentària de tot projecte o proposició de llei comportarà un tràmit de consulta pública digital i incloure en la deliberació en Comissió l’audiència d’experts independents i representants socials proposats pels grups.

23. Incompatibilitat dels membres del govern i dels diputats i diputades amb matèries relacionades amb el càrrec durant 2 anys; evitant amb major control els fenòmens de revolving door (porta giratòria) i la confusió entre interessos privats i gestió pública. Incompatibilitat per al càrrec de President de les Corts. 

24. Establir un nou sistema per a l’elecció i designació dels membres dels diferents organismes de la Generalitat, per majoria parlamentària sensiblement reforçada, on es prevalga la capacitat, els mèrits i un reconegut prestigi en la seua elecció.

25. Govern obert.  Impulsar, a través de les noves tecnologies, formes de Govern Obert que fomente una nova forma de relació entre Les Corts Valencianes, l’Administració i la ciutadania basada en la transparència, la participació i la col·laboració. Un govern obert que no solament depenga de les noves tecnologies, sinó que es materialitze també en manera offline per a aquells sectors de la població sense cobertura, formació o disposició de mitjans online. Un govern obert que siga eficaç i eficient, amb recursos i informació disponible per a tots els ciutadans. Uns recursos i informació que ha de ser oferit mitjançant formats oberts i que permeten la reutilització de les dades. Per tant, sota mecanismes de open data aplicats i visualització de dades per part de les institucions públiques.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE