D’acord amb les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 de l’Agenda 2030, i tenint com a eixos centrals la Prosperitat i el Planeta, constitueix una prioritat el desplegament d’un nou model productiu és com a requisit per a l’eixida de la crisi i la generació de benestar a llarg termini. Ha de basar- se en el coneixement, la recerca i el desenvolupament innovador i articular-se sobre el principi de sostenibilitat (social, productiva, ambiental i política).

112. Elaboració i aprovació d’unes directrius generals en matèria de model econòmic en l’àmbit de la Generalitat Valenciana que siguen tingudes en compte en les estratègies sectorials i transversals d’actuació.

113. Pla d’industrialització de la Comunitat Valenciana. Full de ruta a seguir per reindustrialitzar la Comunitat a partir de la recollida de dades per tal d’analitzar la nostra realitat sectorial i territorial, consensuat amb tots els actors econòmics.

114. Augmentar els recursos, en especial personal funcionari del grup A, per al foment de polítiques de reindustrialització sostenible, d’agricultura biològica, de transferència tecnològica, finances ètiques i eficiència energètica.

115. Foment de l’autoconsum energètic.

116. Posada en funcionament de l’oficina d’atracció d’inversions estrangeres amb la intenció de captar i mantenir les inversions productives per mitjà de la col·laboració amb les empreses noves i les ja instal·lades al nostre territori.

117. Seguiment i avaluació del mapa de l’emprenedoria valenciana que reflecteix tot l’ecosistema emprenedor valencià i tots els seus múltiples agents, públics i privats.

118. Revisió i actualització de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic 2016-2020-2030, integrant l’Estratègia Valenciana de l’Energia amb participació de la societat civil.

119.Pla de regulació de l’ús del foc en el medi natural per a unificar normatives i avançar cap a la prohibició de les cremes de restes de podes i establir mecanismes per a l’aprofitament de la biomassa agrària, de jardineria i forestal residual.

120. Actualització del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) per a avançar cap a una economia circular millorant la gestió i tractament de residus.

121. Execució del pla de foment de la producció ecològica, extensiu i inclusiu a tota l’agricultura-ramaderia-pesca amb base agroecològica i local.

122. Elaboració d’un pla director del cooperativisme agroalimentari per a impulsar i desenvolupar el sector.

123.Elaboració d’un pla de recuperació del teixit productiu a les zones rurals.

124.Elaboració d’un pla de formació de nous agricultors i agricultores, per a la recuperació de la nostra agricultura i la posada en valor d’una agricultura ecològica i sostenible amb especial atenció al paper de les dones que treballen al camp.

125. Foment dels plans d’acció en matèria d’estalvi i eficiència energètica, centrats especialment en l’aïllament tèrmic i prioritzant l’entorn dels edificis.

126. Acord autonòmic per a l’ocupació entre agents socials, polítics i econòmics per establir un marc estratègic de lluita contra la precarietat, l’atur i per a un desenvolupament de l’economia valenciana.

127. Observatori d’igualtat salarial i bones pràctiques salarials en empreses en el marc de la Mesa de Diàleg Social.

128. Compromís d’augment del percentatge del pressupost de la Generalitat per a polítiques actives d’ocupació.

129. Desenvolupament de mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques d’ocupació, en particular de l’eficiència i qualitat de la formació.

130. Pla de reconeixement i certificació de qualitat a empreses que apliquen bones pràctiques en la contractació, en la millora del personal laboral i la implantació de plans i bones pràctiques en matèria d’igualtat.

131. Suport de l’autoocupació, desenvolupament i protecció de la figura de les persones treballadores autònomes.

132. Pla d’iniciatives de drets deslligats de l’ocupació per a persones aturades o amb contractes temporals encadenats d’alta precarietat.

133. Desenvolupament de programes d’increment de la capacitat d’ocupació per als col·lectius amb més dificultats d’inserció professional.

134. Pla per a la formació de persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual o sensorial en atur.

135. Impuls de programes per a la formació i inserció laboral per regularitzar la situació de les persones migrants.

136. Revisió i modernització de la llei d’empreses d’inserció social per adaptar-la al nou context social.

137.Reforç dels serveis públics d’ocupació autonòmics, (SERVOF) amb especial atenció a la seua modernització i millora de les relacions institucionals.

138. Establiment de mecanismes per a la coordinació de l’oferta educativa entre els centres ocupacionals dependents de les diputacions i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Impuls dels programes de formació professional bàsica i dels programes de certificació professional.

139. Modernització dels centres ocupacionals i tallers prelaborals d’inserció social, amb una definició dels itineraris d’inserció sociolaboral adaptada a la demanda de treball.

140. Realització d’un ajust dels ensenyaments i titulacions de la formació professional als perfils professionals que demanda el mercat laboral.

141. Desenvolupament dels processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les qualificacions i competències professionals.

142. Impuls de programes de formació, de col·laboració público- privada, amb compromís directe d’inserció professional.

143. Impuls de l’Agència Valenciana de la Innovació. Activació de la modernització i millora del sistema valencià d’innovació pel que fa a la vertebració dels agents de creació del coneixement (universitats i centres d’investigació) i de desenvolupament i transferència (centres tecnològics), l’oferta de titulacions universitàries, l’atenció a la formació de competències, la millora dels sistemes d’avaluació, potenciar els resultats d’I+D+i i la transferència de coneixement al teixit productiu.

144. Intervenció en favor de la seguretat i la salut de la població treballadora mitjançant una política integral que incorpore accions de prevenció de danys i de promoció de la salut dins del marc del diàleg social.

145. Reconeixement de l’economia social en tots els àmbits de representació econòmics i socials.

146. Reorientació dels programes d’emprenedoria cap a la figura de la persona emprenedora social, amb especial atenció als projectes liderats per dones.

147. Millorar l’accés als recursos financers per a les dones amb línies de finançament específiques per a empreses liderades per dones i mesures de foment de l’emprenedoria femenina.

148. Creació d’una marca de RSE entre les empreses valencianes, aplicant-hi un balanç social per a la seua auditoria i avaluació.

149. Incorporació d’indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació de serveis i recursos autonòmics de formació i ocupació que permeten valorar els resultats obtinguts i el seu impacte en termes de gènere.

150. Impuls de programes de formació específics per a dones que desitgen la reincorporació al treball després d’una llarga absència.

151. Garantir els fons per a la formació i inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d’ocupació social i ambiental.

152. Foment del treball i l’emprenedoria rural i la promoció d’empreses al món rural.

153. Finalització, aprovació i execució de forma urgent del Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), condicionant l’atorgament d’autoritzacions d’establiments comercials d’impacte territorial fins a la definitiva aprovació d’este.

154. Actualització de la normativa reglamentària de l’Observatori de Comerç, adequant-la al que es dispose en les directrius del PATSECOVA.

155. Impuls d’un pacte autonòmic sobre els horaris comercials, liderat per l’Observatori del Comerç, amb la participació de totes les administracions i els agents involucrats en la matèria, que permeta modificar la normativa legal i reglamentària.

156. Foment dels horaris comercials compatibles amb la conciliació familiar.

157. Introducció en l’Informe Anual de la Distribució Comercial de criteris territorialitzats sobre l’evolució de les vendes en el comerç al detall segons tipologia del comerç (gran superfície, gran cadena, cadena menuda i empresa unilocalitzada).

158. Desenvolupament reglamentari de la Llei de cambres de comerç.

159. Adopció de mesures efectives de coordinació entre les polítiques autonòmiques i les de les tres diputacions provincials en matèria de carreteres i altres infraestructures.

160. Perseverar en la reivindicació de contractes-programa de transport públic per a les àrees metropolitanes de València i Alacant, amb la constitució d’autoritats del transport de les àrees metropolitanes.

161. Presentació dels plans d’actuacions territorials metropolitanes de Castelló i Alacant-Elx.

162. Reclamar al Govern Central la connexió per rodalia València- Alacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia.

163. Negociar amb el Govern d’Espanya una solució viària al corredor mediterrani de l’AP-7 per a quan acabe la concessió, i treballar en la millora de l’accessibilitat al territori des de l’AP-7.

164. Iniciar accions per a determinar la reconducció de les obres del corredor mediterrani, fixant un termini per a finalitzar i posar en servei este eix de comunicació per a viatgers i mercaderies, inclosos els accessos als ports de Castelló, Sagunt, València i Alacant amb el disseny inicialment presentat en la UE.

165. Exigir al Ministeri de Foment que preste el servei de transport entre Xàtiva i Alcoi en millors condicions de qualitat i, per tant, que definisca un pla de millora en esta línia.

166. Exigir al Ministeri de Foment un calendari de les obres del túnel passant i de la nova estació central de València.

167. Desenvolupant la redacció d’un pla integral de mobilitat, que inclou infraestructures i serveis de transport, així com el nou mapa concessional de transport regular de viatgers i els plans de mobilitat metropolitans sostenibles.

168. Revisió profunda i oberta al consens del model territorial i de paisatge de la Comunitat Valenciana i definició de les mesures de transició cap a un model no basat en el creixement il·limitat.

169. Realització d’un inventari del sòl acumulat en el període de la bombolla immobiliària i sense expectatives urbanístiques.

170. Disseny, en col·laboració amb els ajuntaments, de mesures polítiques concretes per a la reparació territorial i urbanística dels impactes de la bombolla immobiliària.

171. Avançar en polítiques d’escala metropolitana per als espais territorials que presenten característiques funcionals pròpies.

172. Adopció de mesures de suport financer als ajuntaments per tal de pal·liar la baixada d’ingressos derivada de l’aplicació de les mesures de canvi de model que impliquen impactes negatius en la hisenda municipal.

173. Reforç del paper de la Xarxa de Municipis de la Comunitat Valenciana contra el Canvi Climàtic i la Qualitat Ambiental.

174. Creació d’una comissió científica i de persones expertes que elabore informes i servisca de suport a les polítiques de canvi climàtic del Govern Valencià.

175. Foment d’instruments d’informació i conscienciació de la ciutadania sobre el canvi climàtic i elaboració de campanyes pedagògiques.

176. Augment dels controls de qualitat de l’aire, especialment en poblacions industrials i intensificació de les limitacions sobre les emissions de CO2 augmentant el nombre d’estacions d’emissions atmosfèriques.

177. Enfortiment de les polítiques de desenvolupament rural i de producció agroforestal com estratègia contra el canvi climàtic i el desenvolupament econòmic sostenible.

178. Paralització de les reclassificacions de sòl en terrenys forestals cremats en un termini mínim de 30 anys.

179. Prohibició de les reclassificacions de terrenys forestals per a usos agrícoles intensius.

180. Aprovació d’una estratègia preventiva i de coordinació contra incendis forestals.

181. Promoció de l’estabilitat laboral del personal dedicat a la gestió forestal i a la vigilància i extinció d’incendis forestals.

182. Elaboració de criteris i instruccions per a la conservació i gestió d’àrees forestals. Elaboració dels plans d’ordenació forestal.

183. Redacció d’un pla d’actuació de mesures forestals que actue front a l’expansió de plagues forestals i espècies invasores.

184. Creació de plans de dinamització i de posada en valor dels parcs naturals i espais protegits, perquè siguen concebuts com a inversió i no com a despesa.

185.Millorar la coordinació i l’eficiència de les polítiques de gestió dels ecosistemes mediterranis.

186.Elaboració d’un pla d’ecoturisme que pose en valor el nostre patrimoni i creació de línies d’ajudes per al foment de l’ecoturisme.

187.Reconeixement dels municipis que no han deteriorat el seu litoral i/o aposten per la seua protecció. Posada en valor dels espais litorals de major valor, mitjançant una planificació supramunicipal que incorpore mesures per a dinamitzar el territori.

188.Aprovació d’una nova llei de turisme, oci i hospitalitat com a nou marc normatiu dirigit a l’impuls del desenvolupament sostenible del turisme en els aspectes econòmics, socials i ambientals.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE