Pla de reducció de quotes

La sol·licitud haurà de realitzar-la personalment l’interessat/interessada, emplenant el formulari ”sol·licitud de quota reduïda”.

Juntament amb la sol·licitud, haurà d’aportar la documentació que acredite estar en les condicions per al pagament de la quota reduïda. A aquest efecte enumerem una sèrie de documents, detallats a continuació, que recomanem per a una ràpida tramitació de la sol·licitud, si bé l’interessat podrà aportar a l’Oficina d’Atenció al Militant (OAM) altres proves documentals de la seua situació per a la seua valoració.

Totes les sol·licituds es tramitaran a l’OAM, a través de les Agrupacions Municipals, o directament per l’interessat.

L’OAM, previ estudi i verificació, remetrà les sol·licituds rebudes al Departament Federal d’Afiliació i Censos (DFAC).

Una vegada remeses, s’informarà al militant de la presentació de la seua sol·licitud.

L’OAM realitzarà el seguiment de l’aplicació de les reduccions per part del DFAC, resolent les incidències que pogueren generar-se.

Les reduccions de quotes no seran acumulatives.

Casos i justificació

1.

Aturat/aturada

Documents recomanats:

– Còpia inscripció SERVEF (actualitzada).

– Còpia justificant ingressos prestació.

2€/mes

2.

Pensió inferior a la mínima

Documents recomanats:

– Còpia justificant ingressos pensió.

– Certificat INSS.

2€/mes

3.

Treball amb remuneració inferior al SMI (641,40 €)

Documents recomanats:

–  Còpia justificant ingressos.

2€/mes

4.

Aturat/aturada de llarga durada (més d'un any)

Documentos recomendados:

– Còpia inscripció SERVEF (actualitzada).

– Còpia Vida Laboral Tresoreria G. Seguretat Social (últim any).

– Certificat “de situació” SEPE (INEM).

1€/mes

5.

Aturat/aturada i no percep cap prestació

Documents recomanats:

– Certificat “de situació” SEPE (INEM).

– Còpia Vida Laboral Tresoreria G. Seguretat Social (últim any).

1€/mes

6.

Renda familiar, de 2 membres, inferior a 17.377€

Renda familiar, de 3 membres, inferior a 22.820€

Renda familiar, de 4 membres, inferior a 27.069€

Renda familiar, de 5 membres, inferior a 30.717€

Documents recomanats:

– Còpia Declaració Renda; casella 618 base liquidable general i membres unitat familiar.

– Certificat negatiu Renda de l’Agència Tributària.

5€/mes

7.

Unitat familiar amb dos membres militant

o

Unitat familiar amb 3 o més militants

o

o

Assenyala el/els beneficiaris de la reducció. En cas de no indicar-ho s’aplicarà al/s militant/s de major antiguetat.   Documentos recomendados:

– Certificat d’empadronament familiar/col·lectiu.

– Còpia Declaració Renda: membre unitat familiar.

1er Quota ordinària

2n 5’40€/mes

1er Quota ordinària

2n 5’40€/mes

3er, 4t... 3’80€/mes

8.

Estudiant menor de 30 anys sense retribució

Documents recomanats:

– Carnet d’estudiant + Còpia Vida Laboral Tresoreria G. Seguritat Social (últim any)

3€/mes

9.

Militant que ha incorporat al partit a 1 nou militant

Militant que ha incorporat al partit a 2 nous militants

Militant que ha incorporat al partit a 3 nous militants

Aquestes quotes s’aplicaran tant al militant com als nous militants. El període d’aplicació d’aquesta quota se de 1 any.

Documents recomanats:

– Certificat Secretaria d’Organització AM + fotocopia fitxa afiliació.

5,40€/mes

4,25€/mes

3,80€/mes

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE